Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Solcu nad Wisłą

SZKOŁA DARMOWA

Coat_of_arms_of_Poland-official

Projekty

Projekty europejskie

Placówka zrealizowała dwa projekty europejskie: ”Uczmy się języków obcych” i „Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 r.”. Pierwszy z nich prowadzony był w ramach priorytetu 2-Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, zaś jego wartość wynosiła 83 520 PLN. Realizowany był on w okresie 15.12.2005- 30.03.2007 r. Celem nadrzędnym projektu było zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców powiatu lipskiego w zakresie dostosowywania umiejętności i kwalifikacji do wymogów regionalnego rynku pracy, w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. W ramach projektu przeprowadzonych zostało 15 kursów językowych: 13 języka angielskiego i 2 języka niemieckiego. Kursy były bezpłatne dla uczestników, trwały 100 godzin, a skierowane były do pracujących osób dorosłych, które z  własnej inicjatywy chciały podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Odbywały się w póĽnych godzinach popołudniowych we wszystkie dni tygodnia. Łącznie ukończyło je 154 osoby, a rozpoczynało naukę ponad 200.
Szkoła Policealna przystąpiła do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 r.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i została wyposażona w nowoczesną pracownię typu Microsoft. Termin realizacji zadania : 23 czerwca 2008 r. Wartość projektu: 74 802,6 zł. Otrzymaliśmy 19 komputerów, wideoprojektor, dwie drukarki, dwa skanery i oprogramowanie.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą realizuje projekt:

„STAŻ I DODATKOWE UPRAWNIENIA PODSTAWĄ SUKCESU W ZAWODZIE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Priorytet X: Edukacja dla rozwoju
Działanie 10.3: Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1: Doskonalenie zawodowe uczniów

Celem projektu jest wzrost efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego słuchaczy Szkoły Policealnej CKU w Solcu nad Wisłą poprzez udział w działaniach projektu w okresie 01.09.2017r. – 31.08.2019r.
Całkowita wartość projektu: 555 441,54 PLN
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 449730,34 zł.
Główne działanie projektu:
– staż zawodowy za odbycie, którego słuchacz otrzymuje wynagrodzenie miesięczne netto w wysokości 2400 zł (zaplanowano staże jedno, dwu i trzymiesięczne);
-dodatkowe uprawnienia: uzyskanie kwalifikacji A.36 Prowadzenie rachunkowości, uzyskanie certyfikatu ECDL STANDARD w zakresie kompetencji ICT, uzyskanie licencji detektywa.


W związku z realizacją projektu prosimy składać oferty na poniższe zapytania:
– ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

PROJEKTY ZREALIZOWANE

  • 1 lipca 2013 roku w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOLCU NAD WISŁĄ rozpoczęła się realizacja projektu
   „Kształcenie ustawiczne – wiedza to kapitał”
   w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
   Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych
   Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych
   Projekt został zakończony 30 czerwca 2015r.

    

  • 1 lutego 2012 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą rozpoczęła się realizacja projektu
   „e-dukacj@ w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.4)
   Projekt został zakończony.

 

 • 1 lutego 2011 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą rozpoczęła się realizacja dwóch projektów
   • Opuść szeregi bezrobotnych – pracuj na swoim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.5)
    Projekt został zakończony.

  • Aktywność fundamentem mojej przyszłości” – oddolne inicjatywy edukacyjne CKU w Solcu nad Wisłą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.5)
   Projekt został zakończony.
Skip to content