Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Solcu nad Wisłą

SZKOŁA DARMOWA

Coat_of_arms_of_Poland-official

Projekty

Projekty zrealizowane

Placówka zrealizowała  projekty europejskie:

1.”STAŻ I DODATKOWE UPRAWNIENIA PODSTAWĄ SUKCESU W ZAWODZIE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Priorytet X: Edukacja dla rozwoju
Działanie 10.3: Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1: Doskonalenie zawodowe uczniów

Celem projektu jest wzrost efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego słuchaczy Szkoły Policealnej CKU w Solcu nad Wisłą poprzez udział w działaniach projektu w okresie 01.09.2017r. – 31.08.2019r.
Całkowita wartość projektu: 555 441,54 PLN

Główne działanie projektu:
– staż zawodowy za odbycie, którego słuchacz otrzymuje wynagrodzenie miesięczne netto w wysokości 2400 zł (zaplanowano staże jedno, dwu i trzymiesięczne);
-dodatkowe uprawnienia: uzyskanie kwalifikacji A.36 Prowadzenie rachunkowości, uzyskanie certyfikatu ECDL STANDARD w zakresie kompetencji ICT, uzyskanie licencji detektywa.

2. 1 lipca 2013 roku w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOLCU NAD WISŁĄ rozpoczęła się realizacja projektu

„Kształcenie ustawiczne – wiedza to kapitał”
w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych
Projekt został zakończony 30 czerwca 2015r.

3. 1 lutego 2012 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą rozpoczęła się realizacja projektu

„e-dukacj@ w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.4)
Projekt został zakończony.

4. 1 lutego 2011 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą rozpoczęła się realizacja dwóch projektów
Opuść szeregi bezrobotnych – pracuj na swoim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.5)

Aktywność fundamentem mojej przyszłości” – oddolne inicjatywy edukacyjne CKU w Solcu nad Wisłą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.5)
Projekt został zakończony.

5.  ”Uczmy się języków obcych” i „Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 r.”. Pierwszy z nich prowadzony był w ramach priorytetu 2-Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, zaś jego wartość wynosiła 83 520 PLN. Realizowany był on w okresie 15.12.2005- 30.03.2007 r. Celem nadrzędnym projektu było zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców powiatu lipskiego w zakresie dostosowywania umiejętności i kwalifikacji do wymogów regionalnego rynku pracy, w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. W ramach projektu przeprowadzonych zostało 15 kursów językowych: 13 języka angielskiego i 2 języka niemieckiego. Kursy były bezpłatne dla uczestników, trwały 100 godzin, a skierowane były do pracujących osób dorosłych, które z  własnej inicjatywy chciały podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Odbywały się wspólnych godzinach popołudniowych we wszystkie dni tygodnia. Łącznie ukończyło je 154 osoby, a rozpoczynało naukę ponad 200.

Szkoła Policealna przystąpiła do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 r.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i została wyposażona w nowoczesną pracownię typu Microsoft. Termin realizacji zadania : 23 czerwca 2008 r. Wartość projektu: 74 802,6 zł. Otrzymaliśmy 19 komputerów, wideoprojektor, dwie drukarki, dwa skanery i oprogramowanie.

Skip to content