Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Solcu nad Wisłą

SZKOŁA DARMOWA

Coat_of_arms_of_Poland-official

Historia szkoły

Historia szkoły

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą rozpoczęło działalność edukacyjną z dniem 1 września 2005 r.

Powstanie szkoły

W dniu 30 czerwca 2004 uchwałą nr XX/121/2004 Rada Powiatu w Lipsku założyła Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą o strukturze organizacyjnej:

trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych,
trzyletnie liceum profilowane dla dorosłych,
dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych,
szkoły policealne,
pozaszkolne formy kształcenia umożliwiające spełnianie obowiązku nauki,
pozaszkolne formy dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych.

Organem prowadzącym szkołę jest powiat lipski. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. Siedziba placówki znajduje się w budynku liceum, ul. Łoteckiego 24.„Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą korzysta z bazy dydaktycznej, biblioteki i internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego”- zapis ze statutu CKU w Solcu.
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą rozpoczęło działalność edukacyjną z dniem 1 września 2005 r.

Ośrodek Egzaminacyjny

Oprócz oferty edukacyjnej szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, przeprowadzającym egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik informatyk, technik administracji, technik hotelarstwa, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekun w domu pomocy społecznej, technik obsługi turystycznej.

Instytucja szkoleniowa

Jesteśmy instytucją szkoleniową zarejestrowaną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem: 2.14/00155/2006.

 

Rok szkolny 2005/2006

W pierwszym roku działalności dokonany został nabór do czterech klas policealnych i dwóch liceów. Powstały klasy policealne o kierunkach: technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekun w domu pomocy społecznej. Utworzone zostały dwie klasy uzupełniającego liceum ogólnokształcącego: jedna dla absolwentów „starej” zasadniczej szkoły zawodowej i nowej ponadgimnazjalnej zasadniczej szkoły zawodowej. Ponadto do CKU włączone zostały dwie klasy policealne z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu: technik obsługi turystycznej ( klasa II), pracownik socjalny ( II semestr – klasa powstała w lutym 2005 r.). Podsumowując, w roku szkolnym 2005/2006 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą prowadziło działalność edukacyjną dla ośmiu klas ( 6 policealnych i 2 liceum).

Rok szkolny 2006/2007

W roku szkolnym 2006/2007 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą liczyło już trzynaście klas: dziewięć policealnych( technik informatyk kl. I i II; opiekun w domu pomocy społecznej kl. I i II; technik ochrony fizycznej osób i mienia kl. I i II; technik obsługi turystycznej kl. II; technik hotelarstwa kl. I; pracownik socjalny kl.II)i cztery klasy liceum (Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące- po starej zasadniczej szkole zawodowej kl.II; Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące – po„nowej” szkole zawodowej klasa I i II; Liceum ogólnokształcące klasa I).
W roku szkolnym 2006/2007 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą uczyło się 374 osób: 284 w szkole policealnej, 62 w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym i 28 w liceum ogólnokształcącym. W roku szkolnym 2006/2007 w CKU w Solcu nad Wisłą było zatrudnionych 30 nauczycieli: 9. dyplomowanych, 14. mianowanych, 7. stażystów i 3. pracowników niepedagogicznych.
W czerwcu 2007 ukończyli szkołę uczniowie pięciu klas policealnych: pracownik socjalny, opiekun w domu pomocy społecznej, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik ochrony fizycznej osób i mienia i jednej uzupełniającego liceum ogólnokształcącego. W roku szkolnym 2006/2007 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą prowadziło kursy językowe w ramach projektu „Uczmy się języków obcych” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Warszawy.
W lutym 2007 Szkoła Policealna przystąpiła do projektu „Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 r.” i została wytypowana do wyposażenia w pracownię komputerową.
W roku szkolnym 2006/2007 nauczyciele CKU uczestniczyli w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Między innymi odbyli szkolenia dla egzaminatorów i uzyskali kwalifikacje do przeprowadzenia egzaminu zawodowego: dla zawodu technik hotelarstwa i dla zawodu technik informatyk. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w CKU ukończyli kurs „Organizacja procesu kształcenia w szkołach dla dorosłych”.

Rok szkolny 2007/2008

Rok szkolny 2007/2008 był dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą trzecim rokiem działalności edukacyjnej. W 2007/2008 w CKU w Solcu uczyło się 411 słuchaczy w trzynastu klasach: 284 w szkole policealnej, 62 w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym i 28 w liceum ogólnokształcącym. Klasy Policealne: technik informatyk klasa I i II, opiekun w domu pomocy społecznej klasa II, technik administracji kl. I, technik ochrony fizycznej osób i mienia klasa I i II, technik hotelarstwa klasa I i II. LICEUM: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące : kl.I, II, III; Liceum Ogólnokształcące: kl.I i II. W roku szkolnym 2007/2008 w CKU w Solcu nad Wisłą było zatrudnionych 29. nauczycieli: 4. stażystów, 2. kontraktowych, 12. mianowanych i 11. dyplomowanych. Poszerzona została oferta edukacyjna Szkoły Policealnej o nowy kierunek opiekun medyczny.

Rok szkolny 2008/2009

We wrześniu 2008 roku naukę w Centrum rozpoczęło 505 osób w czternastu klasach. W Szkole Policealnej 343 , w Liceum Ogólnokształcącym 77 i Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym 85. Klasy Policealne: technik administracji kl. I i II, technik informatyk kl. I i II, technik hotelarstwa kl. I i II, technik ochrony fizycznej osób i mienia kl. I i II, opiekun medyczny kl. I. Klasy Liceum: Uzupełniające Liceum kl. I i II; Liceum Ogólnokształcące kl. I, II i III. Zatrudnionych jest 27. nauczycieli i 2. pracowników administracji: Aneta Sawicka (sekretarka), Jan Rabiniak (księgowy).

Rok szkolny 2009/2010

To piąty rok pracy Centrum. Poszerzona została oferta edukacyjna Szkoły Policealnej o nowy kierunek technik rolnik. Naukę rozpoczęło 444. słuchaczy w piętnastu klasach. Mamy Klasy Policealne: technik administracji kl. I i II, technik informatyk kl. I i II, technik hotelarstwa kl. I i II, technik ochrony fizycznej osób i mienia kl. I i II, opiekun medyczny kl. I, technik rolnik kl.I. Klasy Liceum: Uzupełniające Liceum kl. I i II; Liceum Ogólnokształcące kl. I, II i III. Zatrudnionych jest 29. nauczycieli i 2. pracowników administracji.

Rok szkolny 2010/2011

Szósty rok pracy Centrum. Poszerzona została oferta edukacyjna Szkoły Policealnej o nowy kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Naukę rozpoczęło 382. słuchaczy w szesnastu klasach. Mamy Klasy Policealne: technik administracji kl. I i II, technik informatyk kl. I i II, technik hotelarstwa kl. II, technik ochrony fizycznej osób i mienia kl. I i II, opiekun medyczny kl. I, technik rolnik kl. I i II, technik bezpieczeństwa i higieny pracy kl. I. Klasy Liceum: Uzupełniające Liceum kl. I i II; Liceum Ogólnokształcące kl. I, II i III. Zatrudnionych jest 29. nauczycieli i 2. pracowników administracji.

Skip to content